KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI - TRẢ LỜI

Công văn số 1229/VP ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về trả lời ý kiến tiếp xúc cử trị sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại  Công văn số 1706/UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân quận. (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về giải trình ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân quận ngày 12 tháng 5 năm 2017.(xem chi tiết tại đây)

Tìm kiếm