CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

 

- Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình Trị Đông A khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Xem chi tiết tại đây)

- Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân quận Khóa II. (Xem chi tiết tại đây)

- Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân quận Bình Tân Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Xem chi tiết tại đây)
- Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Xem chi tiết tại đây)
- Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về cho ý kiến các chỉ tiêu sử dụng đất trong 08 Đồ án quy hoạch phân khu (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) trên địa bàn quận. (Xem chi tiết tại đây)
- Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về Kế hoạch đầu tư công năm 2018. (Xem chi tiết tại đây)
- Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách quận năm 2016. (Xem chi tiết tại đây)
- Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017. (Xem chi tiết tại đây)
- Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. (Xem chi tiết tại đây)

- Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận từ ngày 01 tháng 01  năm 2016 đến 30 tháng 6 năm 2018".(Xem chi tiết tại đây)

- Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về thành lập Đoàn giám sát "Hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn quận, trọng tâm là tài nguyên đất do nhà nước quản lý". (Xem chi tiết tại đây)
- Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận. (Xem chi tiết tại đây)
- Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân quý II, năm 2017.(xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 32/KH-HĐND ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về Giám sát việc thực hiện quy định chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận trong hai năm 2015 - 2016. (xem chi tiết tại đây)

- Chương trình số 254/CTr-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về Công tác của Thường trực và các Ban của HĐND quận năm 2017. (Xem chi tiết tại đây)

 

Tìm kiếm