CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

Chương trình số 254/CTr-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về Công tác của Thường trực và các Ban của HĐND quận năm 2017. (Xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch số 32/KH-HĐND ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về Giám sát việc thực hiện quy định chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận trong hai năm 2015 - 2016. (xem chi tiết tại đây)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân quý II, năm 2017.(xem chi tiết tại đây)

Tìm kiếm