Cải cách thủ tục hành chính

              - Chi cục Thuế quận Bình Tân công khai 02 nội dung thuộc Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận một cửa theo Quyết định số 1043/QĐ-BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính (đính kèm danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thuế).

              - Ủy ban nhân dân quận Ban hành Quyết định số 6226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. (xem chi tiết tại đây)

Tìm kiếm