SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
8
6
9
4
8
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 20 Tháng Sáu 2018 9:55:13 CH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN  (18/09/2017)
Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN  (06/09/2017)
Kế hoạch số 221/KH-HĐPH ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về tổ chức phổ biến văn bản luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG THU "LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH" TẠI PHỤ LỤC 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  (05/09/2017)
Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. (xem chi tiết tại đây)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 3025/UBND NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2017 VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN" NĂM 2017  (31/08/2017)
Công văn số 3025/UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017. (xem chi tiết tại đây)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Ban hành văn bản về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016.  (01/03/2017)
Công văn số 824/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016. (xem nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)
VỀ QUẢN LÝ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG POKEMON GO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN  (20/09/2016)
Công văn số 2849/UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO trên địa bàn quận.
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 33/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BẢN GHI NHỚ VỀ PHÁI CỬ VÀ TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC  (05/08/2016)
Công văn số 2028/Vp-TMTH ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận về triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN  (05/07/2016)
Văn bản số 1901/UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn quận.
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ  (03/03/2016)
Văn bản số 659/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN.  (21/12/2015)
Thông báo số 1068/TB-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm